Vedtekter for Presseveteranene i Oslo og Akershus

 Klubben stiftet 14.5.1985 – Endringene i vedtektene vedtatt på årsmøtet 10.3.2011  

   1. Presseveteranene i Oslo og Akershus (heretter i vedtektene kalt klubben) har til formål å samle eldre og pensjonerte journalister og redaktører i et kollegialt, faglig og sosialt miljø. Gjennom medlemsmøter og andre arrangementer skal klubben stimulere medlemmene til å følge med i medieutviklingen og på andre aktuelle områder i kultur- og samfunnsliv.
   Klubben er tilsluttet Samarbeidsorganet for presseveteraner.

   2. Rett til medlemskap i klubben har journalister og redaktører som har gått av med pensjon eller har fylt 60 år, og alle som har hatt journalistikk som hovederverv i mesteparten av sitt yrkesaktive liv. Medlemskapet godkjennes av styret som fastsetter i hvilken form innmeldingen skal skje.
   Medlemskap kan dessuten tilbys personer som har vært viktige støttespillere for pressen eller som har en spesiell betydning for klubbens virksomhet. Dette avgjøres av styret. Styret har fullmakt til å tildele æresmedlemskap for særlig fortjenestefull innsats for klubben.

   3. Klubbens årsmøte holdes senest innen utgangen av april. Datoen berammes i vårprogrammet. Innkalling med sakspapirer sendes medlemmene tre uker før.Årsmøtet behandler beretning, regnskap med revisors beretning og valg og fastsetter kontingent. Årsmøtet kan også behandle andre saker etter forslag fra styret. Medlem som vil ha en sak behandlet av årsmøtet, må sende den inn til styret senest fire uker på forhånd.

   4. Klubben ledes av et styre som består av leder, fire styremedlemmer og to varamedlemmer.
Årsmøtet velger lederen og de to varamedlemmene for et år om gangen. Årsmøtet velger hver gang to av de fire styremedlemmene for en to års funksjonstid. I tilfelle et slikt styremedlem ikke kan fortsette det andre året i sitt verv, foretar årsmøtet suppleringsvalg for et år. Styret konstituerer seg med valg av nestleder og til andre verv.
Styret utpeker klubbens representanter til årsmøtet i Samarbeidsorganet (kfr pkt 1).

   5. Disse vedtektene kan endres bare ved årsmøtevedtak – etter forslag fra styret eller ved medlemsforslag som må være innsendt til styret senest fire uker på forhånd. Vedtektsendringer skjer med minst 2/3 flertall av de avgitte stemmer på årsmøtet.

   6. Forslag om oppløsning av klubben kan vedtas med minst 2/3 flertall av de avgitte stemmer i to årsmøter – det ene ordinært og det andre ekstraordinært. Ved en oppløsning tilfaller eventuelle midler Oslo Journalistklubb.

Del denne siden