ÅRSMØTE 2022 7. april kl 15 i VG-huset

Årsmøtet ble avviklet på beste måte torsdag 7. april. Her er protokollen for de som er interessert: Og noen flotte bilder Harry Cleven har tatt.

Protokoll årsmøte 7. april 2022

Presseveteranene i Oslo og Akershus

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden

Innkalling og godkjenning ble gjennomgått.

Vedtak:

Innkalling og dagsorden ble godkjent

2. Konstituering av årsmøtet

Oppnevnelse av ordstyrer, protokollfører og to til å undertegne protokollen

Styret foreslår for årsmøtet at Tore Sjølie velges til ordstyrer og at Marit Aschehoug velges til protokollfører. Ellen Marie Arefjord og Gunnar Stavseth forslås til å undertegne protokollen.

Vedtak:

Tore Sjølie velges til ordstyrer.

Marit Aschehoug velges til protokollfører

Ellen Marie Arefjord og Gunnar Stavseth velges til å undertegne protokollen.

3. Årsberetning

Årsberetning en ble lest opp. Det var ingen kommentarer

Vedtak:

Årsberetningen ble godkjent.

4. Regnskap og revisjonsberetning

Regnskapet ble gjennomgått. Årsregnskapet viser et underskudd på 11.345 kroner mot et overskudd i 2020 på 3.603 kroner. Inntektene i 2021 er på 81.248 kroner mot 76.975 kroner i 2020. Kostnadene i 2021 er på 92.593 kroner mot 73.372 kroner i 2020. Revisor måtte av helsemessige årsaker trekke seg, og regnskapet er derfor ikke revidert. Styret ønsker at en ny revisor går gjennom regnskapet for 2021.

Vedtak:

Årsmøtet godkjenner regnskapet så langt, men ønsker at en revisor godkjenner dette regnskapet.

5. Kontingent 2023

Styret foreslår for årsmøtet at kontingenten holdes uendret for 2023 på 300 kroner.

Vedtak:

Kontingenten for 2023 er 300 kr pr medlem.

6. Innkomne saker

Det er ikke innkommet saker til behandling på årsmøtet.

Vedtak:

Til etterretning

7. Valg

Valgkomiteens innstilling: Marit Bødtker , kasserer, ønsket ikke gjenvalg.

Forslag til ny kasserer: Anicken Juell Skogseth.
På valg: Styremedlem Harry Cleven - gjenvalg for to år.
På valg: møtende varamedlemmer til styret: Tore Sjølie og Liv Taasen - gjenvelges for ett år.
Forslag til ny valgkomite: Anicken Juell Skogseth og Brit Myhrvold går ut.
Svein Kristoffersen og Ann-Mari Langsrud kommer inn.
Ellen Marie Arefjord fortsetter i valgkomiteen.

Forslag til ny revisor: Håvard Narum

Vedtak:

Valgkomiteens innstilling ble vedtatt med akklamasjon.

Årsmøtet 2021

Årsmelding for Presseveteranene i Oslo og Akershus 2020-2021

Omfatter virksomheten fra årsmøtet 15. april 2020 til årsmøtet 25. november 2021.

Tillitsvalgte i perioden: Leder: Ellen Marie Arefjord. Nestleder: Svein Ola Hope. Sekretær: Ludwig Iversen. Kasserer: Marit Bødtker. Styremedlem: Harry Thomas Cleven. 1. Vara: Lars Helberg. 2. Vara: Tore Sjølie. Varamedlemmene er med på styremøtene på vanlige vilkår og har utført oppgaver på linje med øvrige.

Valgkomite i perioden: Bodil Bakken, Anicken Juel Skogseth og Terje Coucheron Helsingseng. Regnskapsfører: Arne Skogseth. Revisor: Arne Finborud.

Medlemstall ultimo oktober 2021: 145. Snittalder 79 år. Nye: 2. Sluttet selv: 6. De døde i perioden er: Toril Grande - født 18. juli 1946 - død 11. april 2021. 75 år Ivar Alver - født 13. desember 1930 - død 20. august 2021. 90 år Andreas Norland - født 9. mai 1935 - død 21. august 2021. 86 år

Virksomheten i året som gikk har vært sterkt preget av coronasituasjonen, som har lammet all møtevirksomhet med sine avstandsregler, påbud om munnbind og regler for arrangementer og besøk. Styret greide å holde et fysisk styremøte allerede 25. februar, like før de første møteforbudene kom. Likedan 3. juni og da situasjonen hadde bedret seg ytterligere, kunne vi ha årets utflukt til Sporveismuseet på Majorstuen 23. september. Styret har holdt kontinuerlig kontakt med hverandre på mail, noe som har produsert en mengde ideer, som vil komme til nytte i tiden fremover. Siste styremøte var 14. oktober, da planene for både årsmøtet og julemøtet ble lagt.

Situasjonen fremover ser lys ut for virksomheten, idet muligheten for å komme tilbake til den gamle ordningen med bruk av auditoriet i VG-huset kan realiseres. Kommende styre sitter med mange ideer, både til vanlige møter og til utflukter.

Oslo, oktober 2021.

Ellen Marie Arfjord (sign) leder

Svein Ola Hope (sign) nestleder

Ludwig Iversen (sign) sekretær

Marit Bødtker (sign) kasserer

Harry Thomas Cleven (sign) styremedlem

Regnskap og revisjonsberetning ble utdelt på årsmøtet 25. november 2021.

 Årsmøtet 25. november i Majorstuen seniorarena

Til stede 46 medlemmer. Leder Ellen Marie Arefjord åpnet møtet med å minnes tre medlemmer som er gått bort siden forrige årsmøte: Toril Grande, Ivar Alver og Andreas Norland.

   Som møteleder ble valgt Bernt Lie.

   1. Ingen merknader til innkalling til årsmøtet. Grethe Horn Mathismoen og Ivar Granaasen ble valgt til å undertegne protokollen.

   2. Styrets årsmelding dekker på grunn av pandemi og møterestriksjoner perioden 15. april 2020 til dags dato. Enstemmig godkjent.

   3. Regnskap lagt fram og godkjent uten merknader i tråd med revisors anbefaling.

   4. Kontingent: Styrets forslag om uendret kontingent på kr 300 ble godkjent.

   5. Innkomne forslag: Ingen mottatt.

   6. Valg: Både leder Ellen Marie Arefjord, sekretær Ludwig Iversen og vara Lars Helberg ønsket å gå ut av styret. Som ny leder ble valgt Svein Ola Hope (valgt for ett år). Nye styremedlemmer: Marit Aschehoug og Jan Øyvind Helgesen (valgt for to år). Nytt varamedlem: Liv Taasen (valgt for ett år). Andre valg: Regnskapsfører: Arne Skogseth (gjenvalgt). Revisor: Arne Finborud (gjenvalgt). Valgkomité: Terje Coucheron Helsingeng og Bodil Bakken ønsket ikke gjenvalgt. Forslag på Anicken Juell Skogseth (gjenvalg), Brit Myhrvold (ny) og Ellen Marie Arefjord (ny) ble enstemmig godkjent. 

25. november 2021

Svein Ola Hope

referent

Del denne siden