ÅRSMØTE 2024 18. april kl 15.00 Gjæstgiveriet

ÅRSMØTE Presseveteranene i Oslo og Akershus

Det innkalles med dette til årsmøte i Presseveteranene i Oslo og Akershus

 

TORSDAG 18. april 2023 klokken 15.00

Stortorvets Gjæstgiveri annen etasje

Vennligst møte opp ett kvarter før.

 

Dagsorden:

 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden
 2. Oppnevnelse av ordstyrer, protokollfører og to til å undertegne protokollen
 3. Styrets årsberetning
 4. Regnskap 2023 og revisjonsberetning
 5. Kontingent for 2025
 6. Innkomne saker
 7. Valg

 

Medlemmer som ønsker en sak behandlet på årsmøtet, må sende den inn til styret snarest:

presseveteranene@gmail.com

 

Oslo mars 2024

ÅRSMØTE 2023 20. april kl 15.00 Gjæstgiveriet

Del denne siden

ÅRSMØTE 2022 7. april kl 15 i VG-huset

Årsmøtet ble avviklet på beste måte torsdag 7. april 2022 i VG-huset. 


Fra årsberetningen:


Årsberetning Presseveteranene i Oslo og Akershus

Perioden 25. november 2021 til 7. april 2022

 

                   Styret har i perioden bestått av:


Leder:   Svein Ola Hope, nestleder: Jan Øyvind Helgesen, sekretær:  Marit Aschehoug, kasserer:  Marit Bødtker, styremedlem:  Harry Thomas Cleven.

Varamedlem 1: Liv Taasen, varamedlem 2:  Tore Sjølie.

Andre tillitsvalgte:

Regnskapsfører Arne Skogseth, revisor Arne Finborud.

Valgkomité: Annicken Skogseth, Brit Myhrvold og Ellen Marie Arefjord.

Det har vært avholdt to styremøter i perioden og varamedlemmer deltar på lik linje med styret øvrige medlemmer.

 

Medlemstall:

Foreningen har pr 11. mars 2022 139 medlemmer hvorav 22 ikke har betalt kontingent pr denne dato, men det purres.

 

Økonomi:

Årsregnskapet viser et underskudd på 11.345 kroner mot et overskudd i 2020 på 3.603 kroner. Inntektene i 2021 er på 81.248 kroner mot 76.975 kroner i 2020.

Kostnadene i 2021 er på 92.593 kroner mot 73.372 kroner i 2020.

Balansen viser at foreningen har 414.685 kroner i egenkapital pr 31/12-21.

 

Møter og utflukter:

Virksomheten i perioden har vært preget av et ekstraordinært smitteutbrudd med omikron som begrenset aktiviteten.

 1. januar var det utflukt til nye Deichmanske bibliotek med 30 deltagere.
 2. februar skulle det vært møte i VG-huset – det ble avlyst.
 3. februar var det utflukt til Bymuseet i Oslo med 40 deltagere.
 4. mars var det møte i VG-huset med Mette Bugge som gjest og 25 deltagere.

 

Handlingsplan 2022:

 1. april – Årsmøte i VG-huset kl 15 – Kåseri ved Andreas Hompland
 2. mai – møte i VG-huset – Odd Nelvik

Utflukt i juni planlegges

Høsten planlegges med 4 møter og 3-4 utflukter

 

Oslo 6. mars 2022ÅRSMØTE 2021 25. november på JulemøtetÅrsmelding for Presseveteranene i Oslo og Akershus 2020-2021

Omfatter virksomheten fra årsmøtet 15. april 2020 til årsmøtet 25. november 2021.

Tillitsvalgte i perioden: Leder: Ellen Marie Arefjord. Nestleder: Svein Ola Hope. Sekretær: Ludwig Iversen. Kasserer: Marit Bødtker. Styremedlem: Harry Thomas Cleven. 1. Vara: Lars Helberg. 2. Vara: Tore Sjølie. Varamedlemmene er med på styremøtene på vanlige vilkår og har utført oppgaver på linje med øvrige.

Valgkomite i perioden: Bodil Bakken, Anicken Juel Skogseth og Terje Coucheron Helsingseng. Regnskapsfører: Arne Skogseth. Revisor: Arne Finborud.

Medlemstall ultimo oktober 2021: 145. Snittalder 79 år. Nye: 2. Sluttet selv: 6. De døde i perioden er: Toril Grande - født 18. juli 1946 - død 11. april 2021. 75 år Ivar Alver - født 13. desember 1930 - død 20. august 2021. 90 år Andreas Norland - født 9. mai 1935 - død 21. august 2021. 86 år

Virksomheten i året som gikk har vært sterkt preget av coronasituasjonen, som har lammet all møtevirksomhet med sine avstandsregler, påbud om munnbind og regler for arrangementer og besøk. Styret greide å holde et fysisk styremøte allerede 25. februar, like før de første møteforbudene kom. Likedan 3. juni og da situasjonen hadde bedret seg ytterligere, kunne vi ha årets utflukt til Sporveismuseet på Majorstuen 23. september. Styret har holdt kontinuerlig kontakt med hverandre på mail, noe som har produsert en mengde ideer, som vil komme til nytte i tiden fremover. Siste styremøte var 14. oktober, da planene for både årsmøtet og julemøtet ble lagt.

Situasjonen fremover ser lys ut for virksomheten, idet muligheten for å komme tilbake til den gamle ordningen med bruk av auditoriet i VG-huset kan realiseres. Kommende styre sitter med mange ideer, både til vanlige møter og til utflukter.

Oslo, oktober 2021.

Ellen Marie Arfjord (sign) leder

Svein Ola Hope (sign) nestleder

Ludwig Iversen (sign) sekretær

Marit Bødtker (sign) kasserer

Harry Thomas Cleven (sign) styremedlem

Regnskap og revisjonsberetning ble utdelt på årsmøtet 25. november 2021.

 Årsmøtet 25. november i Majorstuen seniorarena

Til stede 46 medlemmer. Leder Ellen Marie Arefjord åpnet møtet med å minnes tre medlemmer som er gått bort siden forrige årsmøte: Toril Grande, Ivar Alver og Andreas Norland.

   Som møteleder ble valgt Bernt Lie.

   1. Ingen merknader til innkalling til årsmøtet. Grethe Horn Mathismoen og Ivar Granaasen ble valgt til å undertegne protokollen.

   2. Styrets årsmelding dekker på grunn av pandemi og møterestriksjoner perioden 15. april 2020 til dags dato. Enstemmig godkjent.

   3. Regnskap lagt fram og godkjent uten merknader i tråd med revisors anbefaling.

   4. Kontingent: Styrets forslag om uendret kontingent på kr 300 ble godkjent.

   5. Innkomne forslag: Ingen mottatt.

   6. Valg: Både leder Ellen Marie Arefjord, sekretær Ludwig Iversen og vara Lars Helberg ønsket å gå ut av styret. Som ny leder ble valgt Svein Ola Hope (valgt for ett år). Nye styremedlemmer: Marit Aschehoug og Jan Øyvind Helgesen (valgt for to år). Nytt varamedlem: Liv Taasen (valgt for ett år). Andre valg: Regnskapsfører: Arne Skogseth (gjenvalgt). Revisor: Arne Finborud (gjenvalgt). Valgkomité: Terje Coucheron Helsingeng og Bodil Bakken ønsket ikke gjenvalgt. Forslag på Anicken Juell Skogseth (gjenvalg), Brit Myhrvold (ny) og Ellen Marie Arefjord (ny) ble enstemmig godkjent. 

25. november 2021

Svein Ola Hope

referent

Innkalling og dagsorden

ÅRSMØTE 2023 Presseveteranene i Oslo og Akershus

Det innkalles med dette til årsmøte i Presseveteranene i Oslo og Akershus

 

TORSDAG 20. APRIL 2023 klokken 15.00

Stortorvets Gjæstgiveri 2. etasje

Vennligst møte opp ett kvarter før.


Fra årsberetningen 2022: 


Presseveteranene i Oslo og Akershus

Årsmøtet i 2022 ble avviklet i VG-huset 7. april 2022 etterfulgt av Andreas Hompland som kåserte om livet i avisene før og nå. Det var middag etterpå.

Styret har i perioden bestått av:

Styreleder Svein Ola Hope

Nestleder Jan Øyvind Helgesen

Kasserer Anicken Juell Skogseth

Styremedlem Harry Cleven

Sekretær Marit Aschehoug

Varamedlem: Liv Taasen

Varamedlem Tore Sjølie

 

Styret har i perioden hatt seks styremøter. Foreningen har pr 31. desember 2022 betalende 142 medlemmer.

 

Økonomi:

Driftsregnskapet gjøres opp med et overskudd på 1.383 kroner. Samlede inntekter var på 153.766 kroner hvorav 106.215 kroner er egenandeler ved aktiviteter. Tilskudd fra landsforeningen er 4.000 kroner. Inntektene fra kontingent har vært 39.000 kroner.

Kostnadene var til sammen 152.383 kroner hvorav 134.759 kroner har vært tilskudd til møter og utflukter. 

 

Styret har arrangert følgende møter i sesongen 2022/2023:

 1. mai Stortorvets Gjæstgiveri – Odd Johan Nelvik om Det Norske Brenneri
 2. september – medlemsmøte i Pressens Hus om utviklingen i NTB
 3. oktober – Stortorvets Gjæstgiveri – Edda Espeland om XU-agentene
 4. november – julemøte i Frogner Seniorarena
 5. januar – Stortorvets Gjæstgiveri – Halvor Tjønn om situasjonen i Russland
 6. mars – Stortorvets Gjæstgiveri – Jon Magnus om Brevet fra Minnesota

 

Styret har arrangert følgende utflukter i sesongen 2022/2023:

 1. mai Omvisning i Pressens Hus i Skippergata
 2. juni Ramme gård i Vestby
 3. august Landsmøte Lindesnes
 4. oktober omvisning på Fornebu
 5. februar omvisning på Nasjonalbiblioteket

 

Fremtidsutsikter:

Presseveteranene i Oslo og Akershus har ansvar for å arrangere landsmøte i august for presseveteraner fra hele landet. Detaljene i arrangementet er på det nærmeste klarlagt og det blir et hyggelig møte med byen ved fjorden.

Planene for resten av 2023 ser slik ut:

 1. april: Årsmøte Stortorvet Gjæstgiveri.
 2. mai: Utflukt til Eidsfoss Jernverk
 3. juni: Sommeravslutning Revierhavnen kro på Hovedøya.

18.–20. august: Landsmøte i Oslo

 1. september: Medlemsmøte (Gjæstgiveriet)
 2. september: Utflukt til Olsen Nauen klokkestøperi.
 3. oktober: Medlemsmøte (Gjæstgiveriet)
 4. november: Medlemsmøte (trolig Deichman)
 5. november: Julemøte Majorstuen seniorarena. Per Edgar Kokkvold

 

 

Oslo 23. mars 2023

 

For styret